FITTING กันเถอะ

FITTING หรือ ข้อต่อลม หรือ ฟิตติ้งลม คือ ข้อต่อสำหรับเสียบสายท่อลม ที่ใช้กับระบบนิวเมติกส์ โดยมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกร์นิวเมติกส์
กับสายท่อลม หรือเชื่อมต่อระหว่างสายท่อลมกับสายท่อลมเอง หรือเสียบหลายท่อลมบนฟิตติ้งลมก็ได้

ข้อต่อลม Fitting นั้นมีหลายแบบ แบ่งได้ตามชนิดของวัสดุ หรือแบ่งชนิดตามลักษณะการใช้งานเช่น ข้อต่อพลาสติก ข้อต่อสวมเร็ว และข้อต่อโลหะ
เพราะที่สามารถใส่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และราคาถูก จึงทำให้ ข้อต่อลม (Air Fitting) หรือ ฟิตติ้ง (Fitting) เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะของฟิตติ้งทั่วไปได้ดังนี้

1. Fitting ที่ใช้กับงานที่ต้องต่อกับตัวอุปกรณ์ปล่อยลมโดยตรงในฝั่งที่เป็นเกลียว กับอีกฝั่งเป็นแบบเสียบสายลม

     -Fitting เสียบสายลมแบบ “ข้อต่อตรง”

ข้อต่อตรงแบบเกลียวใน ข้อต่อตรงแบบเกลียวนอก


     -Fitting เสียบสายลมแบบงอมุมฉาก หรือที่เรียกว่า “ข้อต่องอ” ใช้กับงานที่ต้องการบังคับสายลมให้ออกตามทิศที่ต้องการ

ข้อต่องอแบบยาว ข้อต่องอแบบเกลียวใน


     -Fitting เสียบสายลมแบบ 3 ทาง ใช้กับงานที่ต้องแบ่งลมไปใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 ตำแหน่ง

สามทางรูปแบบตัว T เกลียวข้าง สามทางรูปแบบตัว T เกลียวกลาง
สามทางรูปแบบตัว Y สามทางแบบเรียงต่อ

 

     -Fitting เสียบสายลมแบบหลายทาง คือมีรูเสียบสายลมมากกว่า 3 ทางขึ้นไป

แบบหลายทาง แบบกากบาท แบบเรียงต่อ  5 ทาง แบบเกลียวข้าง

 

2. FITTING สำหรับต่อกับสายท่อลม คือ ทั้งสองด้านจะทำหน้าที่เสียบสายลมทั้งคู่ เพื่อเชื่อมสายให้ยาวขึ้น
หรือใช้เพิ่ม-ลด ขนาดสายลม
และเพื่อกระจายช่องจ่ายลมให้มีจำนวนมากขึ้นตามลักษณะของงาน

     -เสียบสายลม 2 ด้าน รูปแบบตรง

แบบเสียบ 2 ด้านข้อต่อลดขนาด แบบเสียบ 2 ด้านแบบต่อชน แบบเสียบ 2 ด้านแบบต่อยึดแผง

 

     -เสียบสายลม 2 ด้าน รูปแบบ งอมุมฉาก

เสียบสายลมงอมุมฉาก แบบต่อชน

 

เสียบสายลมแบบ 3 ทาง แบบตัว T เสียบสายลมแบบ 3 ทาง แบบตัว Y

 

เสียบสายลมหลายทางทาง แบบกากบาท เสียบสายลมหลายทางทาง แบบเรียงต่อ  5 ทาง เสียบสายลมหลายทางทาง แบบเรียงต่อ  6 ทาง

 

สินค้าอุปกรณ์ Pneumatic ทุกชนิดมีจำหน่าย และพร้อมจัดส่ง สามารถสอบถามข้อมูลสินค้ากับเราได้ทันที
ลูกค้าสามารถเลือกสินค้า 
Fontal หรือสินค้าอุปกรณ์นิวเมติกส์ที่ต้องการจากทุกหมวดหมู่ ซึ่งได้แบ่งไว้ตามประเภทสินค้า
จากนั้นสามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสั่งสินค้า หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าชนิดต่างๆ ได้

ordercontact
Visitors: 50,319